Uprostred zložitého, polarizovaného a dynamicky sa meniaceho sveta pomáhame školám a vzdelávacím inštitúciám v tvorbe bezpečného prostredia, otvoreného pre dialóg a rozvoj tvorivého a kritického myslenia.

KRITICKÉ
MYSLENIE
kognitívny wellbeing

Rozvíja schopnosť tvorivo riešiť problémy a výzvy, súvisí so spôsobom spracovania informácií, tvorbou úsudku, motiváciou dosiahnuť pozitívny výsledok a úspešné riešenie. Podporuje získavanie nových vedomostí a zažívanie pozitívneho vzdelávania.

EKOSYSTÉM
A KULTÚRA
PROSTREDIA
sociálny wellbeing

Súvisí s nastavovaním procesov v školách a vzdelávacích inštitúciách tak, aby podporili vedomie spolupatričnosti, dialógu a komunikačných zručnosti. A zároveň vytvárali zmysluplné vzťahy a stabilný system vzájomnej emočnej podpory, ktorý podporuje pocit autenticity a vlastnej hodnoty.

INDIVIDUÁLNY
ROZVOJ
emocionálny wellbeing

Emocionálny wellbeing dáva do popredia pozitívne vzťahy, inkluzívne a podporujúce prostredie. Sebaspoznávanie rozvíja empatiu a dôraz kladieme na rezilienciu a zvládanie výziev života. Individualitu a autonómiu podporujeme prostredníctvom koučingu a mentoringu.

GLOBÁLNE
VZDELÁVANIE
hodnotový wellbeing

V rámci neho podporujeme rôznorodosť pohľadov na svet, schopnosť aktívne počúvať akultivovať  dialóg, spolu so solidaritou voči slabším a rešpektom voči názorom druhých. Vo vedomí toho, že sme časťou celku považujeme za dôležité myslieť a konať ekologicky a zohľadňovať vyššie dobro.

PROSTREDIE ŠKOLY
A POVEDOMIE
O CELOSTNOM ZDRAVÍ
fyzický wellbeing

O.i. súvisí aj s fyzickým priestorom škôl a vzdelávacích zariadení, ktoré podporujú celkový wellbeing. Spoluvytvárajú pocit bezpečia pohody, ponúkajú symbiózu medzi priestorom na vzdelávaie a sebavyjadrenie a fyzickým hmatateľným priestorom. Zahŕňa tiež zdravý životný štýl, kvalitu školského stravovania, a zvyšovanie povedomia a zručností v starostlivosti o seba.

Kontakt: info@agora21.sk